Tiếng Trung Tiếng Nhật Tiếng Hàn Tiếng Pháp Tiếng Đức Tiếng Nga Tiếng Anh Tiếng Việt

Thuật ngữ tiếng anh ngân hàng quan trọng phần 1

Dịch thuật TDN giới thiệu tới bạn đọc tài liệu : “Thuật ngữ tiếng anh ngân hàng”. Đây có thể là công cụ trợ giúp bạn đọc trong công tác ngân hàng cũng như dịch tiếng anh ngân hàng.

Tài liệu bao gồm 4000 thuật ngữ tiếng anh ngành ngân hàng tài chính. Bao gồm cả những thuật ngữ mới nhất đã được cập nhật trong cuốn tài liệu này. 

Phần 1 :

1

Abatement cost

Chi phí kiểm soát; chi phí chống (ô nhiễm)

Chi phí làm giảm sự khó chịu như ô nhiễm hay tắc đường.

2

Ability and earnings

Năng lực và thu nhập

Thước đo về khả năng và trình độ (học vấn) có tương quan chặt chẽ với nhau, làm tăng khả năng là phần lớn lợi tức được ước tính do giáo dục trên thực tế cũng chính là lợi tức do năng  lực

3

Ability to pay

Khả năng chi trả.


4

Ability to pay theory

Lý thuyết về khả năng chi trả

Một lý thuyết về cách đánh thuế theo đó gánh nặng về thuế nên được phân bổ theo khả năng chi trả; và một hệ thống thuế kiểu luỹ tiến, tỷ lệ hay luỹ thoái, tuỳ thuộc vào thước đo được sử dụng và độ dốc giả định của đồ thị thoả dụng biên của thu nhập.

5

Abnormal profits

Lợi nhuận dị thường

Xem SUPER-NORMAL PROFITS

6

Abscissa

Hoành độ

Giá trị trên trục hoành (trục X) của một điểm trên đồ thị hai chiều.

7

Absenteeism

Trốn việc, sự nghỉ làm không có lý do

Sự nghỉ làm, mặc dù các điều khoản của hợp đồng lao động yêu cầu người lao động phải đi làm và hợp đồng vẫn còn giá trị.

8

Absentee landlord

Địa chủ (chủ bất động sản) cách biệt

Người chủ sở hữu đất hoặc nhà sống ở một nơi xa bất động sản của mình, thu tiền thuê và quản lý việc kinh doanh của mình thông qua trung gian hay người đại diện.

9

Absolute advantage

Lợi thế tuyệt đối.

Xem Comparative Advantage.

10

Absolute cost advantage

Lợi thế nhờ phí tổn tuyệt đối.

Một khái niệm đề cập tới những lợi thế của các hãng đã thiết lập, vì thế các hãng này có thể duy trì chi phí trung bình thấp hơn so với các hãng mới nhập ngành không phụ thuộc vào mức sản lượng. (Xem Barriers to entry)

11

Absolute income hypothesis

Giả thuyết thu nhập tuyệt đối.

Giả thuyết này cho rằng các chi phí cho tiêu dùng (C) là một hàm số của thu nhập khả dụng của cá nhân (Yd): C = C (Yd).

12

Absolute monopoly

Độc quyền tuyệt đối.

Xem Monopoly.

13

Absolute prices

Giá tuyệt đối.

Giá đo bằng tiền ngược với với giá tương đối. Đó là giá của các hàng hoá, dịch vụ được biểu diễn trực tiếp dưới dạng số lượng của đơn vị tiền tệ. Xem Price

14

Absolute scarcity

Khan hiếm tuyệt đối .

Xem Scarcity

15

Absolute value

Giá trị tuyệt đối.

Giá trị của một biến bỏ qua dấu của nó.

16

Absorption approach

Phương pháp hấp thu.

Phương pháp phân tích tác động của sự phá giá hoặc giảm tỷ giá hối đoái của một nước đối với cán cân thương mại.

17

Abstinence

Nhịn chi tiêu.

Một thuật ngữ miêu tả sự cần thiết giảm bớt tiêu dùng hiện tại để tích luỹ tư bản.

18

Accelerated depreciation

Khấu hao nhanh, khấu hao gia tốc.

Xem DEPRECIATION

19

Accelerating inflation

Lạm phát gia tốc.

Sự tăng vọt tỷ lệ lạm phát. Nếu chính phủ cố giữ tỷ lệ thất nghiệp dưới mức tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên thì việc đó sẽ dẫn tới lạm phát gia tốc.

20

Accelerator

Gia số

Xem Accelerator principle.

21

Accelerator coefficient

Hệ số gia tốc.

Một bội số theo đó đầu tư mới sẽ tăng lên khi có sự thay đổi về sản lượng.

22

Accelerator effect

Hiệu ứng gia tốc.


23

Accelerator principle

Nguyên lý gia tốc.

Nguyên lý cho rằng mức đầu tư ròng phụ thuộc vào mức thay đổi dự kiến về sản lượng.

24

Acceptance

chấp nhận thanh toán.

Hành vi chấp nhận một hối phiếu do cá nhân hay cơ quan nhận hối phiếu thực hiện, bao gồm ký hối phiếu và thường ký trên mặt hối phiếu.

25

Accepting house

Ngân hàng nhận trả.

Một trong số các NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI có trụ sở tại London, với mục đích thu tiền hoa hồng ngân hàng này nhận trả các hối phiếu, nghĩa là chấp nhận thanh toán chúng khi đáo hạn.

26

Accesion rate

Tỷ lệ gia tăng lao động.

Số lượng những người thuê mới mỗi tháng tính theo tỷ lệ phần trăm tổng số việc làm do Bộ lao động Mỹ thống kê.

27

Accesions tax

Thuế quà tặng.

Thuế đánh vào quà tặng và tài sản thừa kế.

28

Access/space trade - off model

Mô hình đánh đổi không gian hay mô hình tiếp cận.

Một mô hình lý thuyết được sử dụng (chủ yếu) trong phân tích địa điểm dân cư ở các vùng đô thị, giải thích các hình thái vị trí do đánh đổi giữa khả năng tiếp cận của một địa điểm tới trung tâm của vùng và không gian của địa điểm đó.

29

Accommodating monetary policy

Chính sách tiền tệ điều tiết.

Xem VALIDATED INFLATION

30

Accommodation transactions

Các giao dịch điều tiết.

Trong CÁN CÂN THANH TOÁN, một loại giao dịch tư bản do CÁC CƠ QUAN TIỀN TỆ áp dụng hoặc điều hành để làm đối trọng lại tình trạng tín dụng hoặc tình trạng nợ nần nảy sinh trong các GIAO DỊCH TỰ ĐỊNH.

31

Account

Tài khoản.

1.Một ghi chép giao dịch giữa hai bên giao dịch có thể là hai bộ phận của một doanh nghiệp và là yếu tố cơ bản trong tất cả các hệ thống giao dịch kinh doanh. 2.Các giai đoạn, thường là hai tuần, theo đó năm kinh doanh của SỞ CHỨNG KHOÁN LONDON được chia ra và qua các giai đoạn này, việc thanh toán các giao dịch trừ giao dịch chứng khoán viền vàng được tiến hành.

32

Accrued expenses

Chi phí phát sinh (tính trước).

Thương mục trong tài khoản của một công ty được ghi như một khoản nợ của các dịch vụ đã sử dụng nhưng chưa được thanh toán.

33

Achieving Society, the.

Xã hội thành đạt.

Đây là tiêu đề của một cuốn sách do giáo sư David C. Mc. Clelland của trường đại học Harvard (Princeton, NJ, 1962) xuất bản, trong đó ông định nghĩa khái niệm động cơ thành đạt để đo ý nghĩ tưởng tượng và mức độ của các ý tưởng mới mà ông coi là nhân cách cần thiết đối với các CHỦ DOANH NGHIỆP và vì vậy có ý nghĩa đối với SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ.

34

Across-the-board tariff changes

Thay đổi thuế quan đồng loạt.

Một tình huống khi tất cả thuế quan của một nước được tăng hoặc giảm theo tỷ lệ phần trăm ngang bằng.

35

Action lag

Độ trễ của hành động.

Mức độ trễ giữa việc quyết định một chính sách (đặc biệt trong kinh tế học vĩ mô) và việc thực hiện chính sách đó.

36

Active balance

Dư nghạch.

Trong lý thuyết tiền tệ, một vài mô hình giả thiết chia một cung ứng tiền tệ thành DƯ NGHẠCH, đó là tiền dự trữ được đưa vào quay vòng trong các thời kỳ được xác định bởi các khoảng thời gian giữa các kỳ thanh toán, và NGHẠCH NHÀN RỖI là tiền dự trữ không được sử dụng để thanh toán thường xuyên.

37

Activity analysis

Phân tích hoạt động.

Xem LINEAR PROGRAMMING.

38

Activity rate

Tỷ lệ lao động.

Xem LABOUR FORCE PARTICIPATION RATE.

39

Adaptive expectation

Kỳ vọng thích nghi; kỳ vọng phỏng theo

Sự hình thành kỳ vọng về giá trị tương lai của một biến số chỉ dựa trên các giá trị trước đó của biến liên quan.

40

Adding up problem

Vấn đề cộng tổng.

Xem EULER'S THEREM

41

Additional worker hypothesis

Giả thuyết công nhân thêm vào.

Theo lập luận này, thu nhập thực tế của gia đình giảm trong thời kỳ suy thoái theo chu kỳ sẽ gây ra HIỆU ỨNG THU NHẬP.

42

Addition rule

Quy tắc cộng.

Một quy tắc để xác định ĐẠO HÀM của một hàm đối với một biến số, trong đó hàm này bao gồm phép cộng tuyến tính của 2 hàm riêng biệt hoặc nhiều hơn trở lên của các biến.

43

Additive utility function

Hàm thoả dụng phụ trợ.

Một dạng hàm thoả dụng : U=Ua +Ub+Uc . Trong đó U là độ thoả dụng a,b,c ;a hàng hoá thay thế trong các hệ thống chi tiêu tuyến tính, các nhóm hàng hoá này không thể thay thế cho nhau.

44

Address principle

Nguyên lý địa chỉ.

Trong nền kinh tế KẾ HOẠCH HOÁ  như ở Liên Xô trước đây, mỗi mục tiêu chiến lược đều có một tổ chức hoặc "địa chỉ" chịu trách nhiệm thực hiện mục tiêu đó

45

Adjustable peg regime

Chế độ điều chỉnh hạn chế.


46

Adjustable peg system

Hệ thống neo tỷ giá hối đoái có thể điều chỉnh.

Hệ thống này được quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đưa ra tại hội nghị Bretton Woods và đề cập đến một bộ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI CỐ ĐỊNH  hay được "neo" mà về cơ bản là cố định nhưng cho phép điều chỉnh hoặc thay đổi với lượng nhỏ theo cả 2 hướng.

47

Adjustment cost

Chi phí điều chỉnh sản xuất.


48

Adjustment lag

Độ trễ điều chỉnh.

Thời gian cần thiết để một biến, ví dụ như DUNG LƯỢNG VỐN, điều chỉnh theo những thay đổi trong các yếu tố quyết định của nó. (Xem PARTIAL ADJUSTMENT, CAPITAL STOCK ADJUSTMENT PRINCIPLE).

49

Adjustment process

Quá trình điều chỉnh

Thuật ngữ chung chỉ các cơ chế điều chỉnh hoạt động trong nền kinh tế thế giới nhằm loại bỏ những mất cân đối trong thanh toán với nước ngoài. Những cơ chế liên quan đến BẢN VỊ VÀNG, CHẾ ĐỘ BẢN VỊ HỐI ĐOÁI, THỪA SỐ NGOẠI THƯƠNG, TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI THẢ NỔI.

50

Administered prices

Các mức giá bị quản chế.

 Các mức giá được hình thành do quyết định có ý thức của cá nhân hay hãng nào đó chứ không phải do các yếu tố tác động của thị trường.

 

Công Ty Dịch Thuật TDN
Địa chỉ: 167 Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Mobile: 0908826888
Email: contact@tdntranslation.com | Sơ đồ website. 

USA Representative:
1059 W Glenlake ave Apt 1W, Chicago - IL 60660, USA
Customer service representative: HA HUONG NGO
Email: huong.ngo@tdntranslation.com

 
www.dichthuattdn.com